четвъртък 30, май 2024г.
Учебници

Осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2023/ 2024 година

 

 

ЗАПОВЕД

№198/ 07.03.2023г.

 

  На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 19, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 29 от Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка с изпълнение на  Постановление № 79 от 13.04.2016 г. на Министерски съвет за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, и Заповед № РД 09-413/ 20.02.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване график на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2023/ 2024 година

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

 1. За учебната 2023/ 2024 г. в ОУ „Христо Ботев” с.Хлябово да се осигурят за безвъзмездно ползване:
 • по един учебник или учебен комплект по всеки общообразователен учебен предмет – за всеки ученик от І до ІV клас;
 • по един учебник по всеки общообразователен учебен предмет – за всеки ученик от V до VІІ клас.
 1. Закупените и предоставени познавателни книжки, учебници и учебни помагала – част от учебния комплект, се използват от децата и учениците със следната продължителност:
  • учебните помагала – една учебна година;
  • учебниците за І клас – една учебна година;
  • учебниците за ІІ клас – закупуват се нови, със срок на ползване до учебната 2025/ 2026 г. включително;
  • учебниците за ІІІ клас – ще се ползват за трета учебна година, със срок на ползване до учебната 2023/ 2024 г. включително;
  • учебниците за ІV клас – ще се ползват за втора учебна година, със срок на ползване до учебната 2024/ 2025 г. включително;
  • учебниците за V клас – закупуват се нови, със срок на ползване до учебната 2025/ 2026 г. включително без учебник по история и цивилизации, който ще се ползва за втора учебна година до учебната 2024/ 2025 г. включително;учебник по компютърно моделиране и информационни технологии, който ще се ползва за втора учебна година до учебната 2024/ 2025 г. включително;
  • учебниците за VІ клас – закупуват се нови, със срок на ползване до учебната 2025/ 2026 г. включително;
  • учебниците за VІІ клас – ще се ползват за трета учебна година, със срок на ползване до учебната 2023/ 2024 г. включително.
 2. След приключване на учебните занятия за съответната учебната година учениците връщат учебниците, за които е определен срок за ползване, по- дълъг от една учебна година.
 3. Когато ученикът не върне учебник или при връщането му се установи, че поради неполагане на грижи от страна на ученика учебникът е негоден за следваща употреба, родителите/ настойниците на ученика възстановяват учебника или неговата стойност.
 4. Комисия, която да разрешава всички въпроси, свързани с безплатните познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, и която да подготви, организира и извърши цялата процедура по избор, заявяване и доставяне на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2023/ 2024 година в състав:

 

 • Председател:

Марияна Арабаджиева ;

 

 • Членове:

Мария Костова – председател на ПЕКК  на преподавателите в начален етап;

Донка Гочева  – старши учител в прогимназиален етап;

Албена Съчмалиева   –счетоводител;

 

 1. Комисията на свое заседание, най- късно до 16.03.2023 г., да се запознае с протоколите на методическите обединения и техния избор на учебници и учебни комплекти и да се произнесе по законосъобразността и целесъобразността им, за да може Педагогическият съвет да вземе адекватно решение за избор на учебници и учебни помагала.
 2. Методическите обединения по силата на годишните си тематични планове да проведат заседания до 13.03.2023 г., на които да извършат избор на учебници и учебни комплекти за определен учебен предмет и клас (включени в списъка на одобрените от МОН учебници и учебни комплекти за учебната 2023/ 2024година), като приложат принципа на обикновено мнозинство, т. е. 50% + 1 глас.
 3. Главният счетоводител, за да отчете евентуален преразход или икономия съобразно допустимите параметри- цена в лева на комплект учебници и учебни помагала според ПМС № 79 и индекс на допустим % инфлация, с които се разработва държавния бюджет за 2023 година- 2,1 %, предварително да изчисли необходимите средства за комплект учебници и учебни комплекти на базата на направения избор и брой учебници по класове.
 4. Познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти се закупуват при спазване на Закона за обществените поръчки, след установяване на прогнозната им стойност.
 5. На свое редовно заседание на 03.2023 г. Педагогическият съвет на ОУ „Христо Ботев” – с.Хлябово да изслуша и обсъди предложенията на председателите на методическите обединения за избор на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти за определен учебен предмет и клас. От заседанието да се оформи протокол с ясно изразени гласуване и решения.
 6. Да се проведе заседание на Обществения съвет на ОУ „Христо Ботев” – с.Хлябово в срок до 03.2023 г. за съгласуване на направения избор.
 7. Количеството на всяка доставка на учебници и учебни комплекти за определен учебен предмет и клас да се определи съгласно заявки, направени до 21.03.2023 г. от ОУ „Христо Ботев” до Община Тополовград. Заявките да се изготвят от Директора и да се представят на главния счетоводител за предварителна проверка относно финансовите параметри.
 8. Сключването на договорите за доставка на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за определен учебен предмет и клас с доставчика да бъде съобразно графика на дейностите и сроковете, определени със Заповед № РД 09-413/ 20.02.2023г. на министъра на образованието и науката, а именно- до 18.04.2023 година.
 9. Председателят на комисията за заявяване и доставяне на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2023/ 2024 година  да получи доставените познавателни книжки, учебници и учебни комплекти заедно с директора на училището с приемно- предавателен протокол и да организира раздаването им чрез класните ръководители на учениците. Графикът за получаването на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти от учениците се изготвя от директора в началото на месец септември.
 10. Когато ученик, ползващ безплатни учебници и учебни комплекти, се премества в друго училище класният ръководител организира връщането на комплекта учебници.
 11. Когато по време на учебната година в училището се запише нов ученик, имащ право на безплатни учебници и учебни комплекти, класният ръководител организира получаването им.

 

Настоящата заповед да се сведе срещу подпис до знанието на посочени лица и всички класни ръководители за сведение и изпълнение от техническия секретар на училището.

 

Контрол по изпълнението на заповедта е на директора и на Албена Съчмалиева- счетоводител.

 

            За неизпълнение на настоящата заповед виновните лица носят отговорност по силата на КТ.

 

Настоящата заповед се състави в един оригинален екземпляр.

 

           

 

Катина Вълкова

Директор на ОУ „Христо Ботев“

с.Хлябово